Privacybeleid

Algemene voorwaarden & privacy statement

Algemene Voorwaarden & Privacy Statement van de Vereniging Strandhuisjes Castricum
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Vereniging Strandhuisjes Castricum (zetel te Castricum) aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, voorbeeldcontracten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging dan wel anderszins documenten en diensten die u op of via de website www.strandhuisjescastricum.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Wilt u meer informatie over de Vereniging Strandhuisjes Castricum? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

 1. Algemeen
  1.1 De Vereniging Strandhuisjes Castricum neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.strandhuisjescastricum.nl verstrekte informatie, echter kan de Vereniging Strandhuisjes Castricum niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.
  1.2 Het gebruik van de website www.strandhuisjescastricum.nl is op eigen risico en voor eigen rekening. De Vereniging Strandhuisjes Castricum is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Vereniging Strandhuisjes Castricum.
  1.3 Iedere aansprakelijkheid van de Vereniging Strandhuisjes Castricum is beperkt tot het in totaal door de Vereniging Strandhuisjes Castricum aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien de Vereniging Strandhuisjes Castricum niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
  1.4 De Vereniging Strandhuisjes Castricum is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.
  1.5 De Vereniging Strandhuisjes Castricum is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.
  1.6 De Vereniging Strandhuisjes Castricum is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.
  1.7 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. Indien gewenst zal de Vereniging Strandhuisjes Castricum deze voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.

 2. Cookies en Links naar en van andere websites
  2.1 Cookie beleid. De website maakt alleen gebruik van functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of naar derden verstuurd.
  2.2 Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. De Vereniging Strandhuisjes Castricum is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van de Vereniging Strandhuisjes Castricum.
 3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
  3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij de Vereniging Strandhuisjes Castricum of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Vereniging Strandhuisjes Castricum. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de Vereniging Strandhuisjes Castricum.
 4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter4.1 Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Alkmaar exclusief bevoegd.
4.3 De Vereniging Strandhuisjes Castricum behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

 Privacy Statement

 • De Vereniging Strandhuisjes Castricum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Vereniging Strandhuisjes Castricum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  – uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
  – verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn. Voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  – vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  – passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  – geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  – op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als de Vereniging Strandhuisjes Castricum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Vereniging Strandhuisjes Castricum via onderstaand contact formulier.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de door u aangewezen contactpersonen worden door de Vereniging Strandhuisjes Castricum verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– U en uw contactpersonen in staat te stellen in contact te komen met de overige leden van de Vereniging;
– Om u te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van de Vereniging;
– Het versturen van “ Nieuwsbrieven” en uitnodigingen aan u;
– Het innen van de door u verschuldigde jaarcontributie en verzekeringspremies.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Aanhef; – Adres; – Postcode; – Woonplaats; – Land;
– Telefoonnummer(s); – IBAN Rekeningnummer; – E-mailadres(sen).

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van de Vereniging Strandhuisjes Castricum;
– Voor het verzenden van “Nieuwsbrieven”;
–  Voor het innen van de contributie en verzekeringspremies.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De Vereniging Strandhuisjes Castricum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens de Vereniging Strandhuisjes Castricum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Fout: Contact formulier niet gevonden.