Huishoudelijk reglement

April 2019

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING STRANDHUISJES CASTRICUM

Het Huishoudelijk Reglement vloeit voort uit de statuten van de VSC en legt leefregels vast die bedoeld zijn om het verblijf op het strand voor de eigenaren van de strandhuisjes en hun gasten onbezorgd en zo aangenaam mogelijk te maken en de veiligheid te waarborgen.

Dit Huishoudelijk Reglement beoogt een effectieve en prettige wijze van samenwerking te bevorderen tussen de huiseigenaren, leden van de Vereniging Strandhuisjes Castricum (VSC) enerzijds en de Gemeente Castricum en strandexploitant Zeebad Castricum anderzijds. Dit Huishoudelijk Reglement is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de VSC en strandexploitant Zeebad Castricum. De artikelen in dit reglement zijn in de algemene ledenvergadering door de meerderheid van leden aanwezig goedgekeurd en geaccepteerd.

Voor de goede orde zij vermeld dat het Huishoudelijk Reglement niet in tegenspraak mag zijn met zowel de statuten van de VSC als met de leefregels die de gemeente Castricum voor het strand heeft opgesteld; indien dit wel het geval is, dan gaan de artikelen van de statuten en de gemeentelijke regels voor die van dit Huishoudelijk Reglement.

Leden van de VSC (hierna te noemen de Vereniging) verbinden zich aan een zo goed mogelijk naleven van de regels opgenomen in dit reglement.

1.   De Vereniging, de leden en het bestuur

1.1. Leden van de Vereniging zijn de eigenaren van de strandhuisjes of de door hem/haar aangewezen en als zodanig aangemelde persoon; voor elk strandhuisje kan één persoon lid zijn.

1.2. Het bestuur is er voor de collectieve zaken van de leden. Individuele zaken welke niet kunnen worden veralgemeniseerd worden niet behartigd door het bestuur.  

1.3. De strandhuisjes van de leden staan zowel te noorden als ten zuiden van de centrale strandopgang van het Castricumse strand. In de Statuten is voorzien dat van de vijf bestuursleden, minimaal 2 leden uit elke locatie als bestuurslid worden voorgedragen en voor zover haalbaar ook zitting nemen in het bestuur.

1.4. Het bestuur stelt een lijst op met data van aftredende bestuursleden en publiceert deze. Alle leden worden aangemoedigd voor een periode van 2 à 3 jaar aan het bestuur deel te nemen teneinde de bestuurslasten zo licht mogelijk te maken en een zo groot mogelijke betrokkenheid van de leden bij de Vereniging te krijgen.

1.5. Het bestuur en de leden onderhouden het contact middels een eigen website dat voor dat deel dat alleen de leden betreft afgeschermd kan worden. De website bevat een ledenlijst, de statuten en het huishoudelijk reglement, verslagen van leden en bestuursvergaderingen, financiële overzichten van de Vereniging en een mededelingenpagina.

1.6. De Vereniging ondersteunt het initiatief van de leden die een FaceBook pagina hebben opgezet voor strandhuisjeseigenaren, hun familieleden en vrienden en maakt gebruik van deze webvoorziening om berichten die snelheid wensen ook daar te publiceren.

1.7. Het bestuur onderhoudt contact met de Gemeente Castricum over bestaande en te verwachten toekomstige regelingen, afspraken of overeenkomsten welke betrekking hebben op het strand, de strandhuisjes, de eigenaren en de exploitant van het strandgedeelte waar de huisjes van de leden op staan. Het bestuur treedt hierin actief en anticiperend op en zal minsten één keer per kalenderjaar contact leggen met de voor strandzaken betrokken wethouder om de stand van zaken te bespreken.

1.8. Het bestuur zal contact onderhouden met de strandexploitant aangaande afspraken, overeenkomsten en regelingen tussen de strandexploitant en de leden over de opbouw, afbraak en opslag van de huisjes, de infrastructuur (elektriciteit, water, gas, loopplanken, etc.), onderhoud en andere dienstverlening die via de strandexploitant zijn overeengekomen zoals huur, koop en verkoopvoorwaarden.

1.9. Het bestuur zal contact onderhouden met dienstverleners die rechtstreeks door de Vereniging voor diensten aan de leden zijn gecontracteerd en daarbij de aard, kwaliteit en kosten van de betreffende dienstverlening minsten één keer per seizoen evalueren.

1.10. Het bestuur kan voor activiteiten die de leden onder in het kader van de Vereniging willen organiseren onder haar verantwoording en toezicht laten uitvoeren door een commissie van leden niet zijnde bestuursleden.

1.11. Het bestuur organiseert jaarlijks minimaal één, zo nodig twee ledenvergaderingen. Direct voorafgaand aan het strandseizoen een Algemene Ledenvergadering (ALV) verplicht en na afloop van het seizoen een Najaarsledenvergadering, zo gewenst.  

 2.    Inrichting terras en huisjes

2.1. Het is in het belang van de leden en de waarde van hun bezit om de fraaie en eenduidige uitstraling van de strandhuisjes te bewaken. Daartoe zijn de leden verplicht periodiek strandweerbestendig onderhoud uit te voeren of te laten voeren aan het schilderwerk van hun bezit met verf van de juiste kleurnummers: RAL 9010 (wit) en RAL 1018 (geel) RAL 3001 (rood). Voor de huisjes die gemaakt zijn van ongeverfd of geïmpregneerd hout geldt dat die niet geschilderd worden. Toevoegingen als terrasluifels moeten qua kleur goed worden afgestemd. Opvallende versieringen aan de buitenzijde of trappen moeten achterwege gelaten worden.

2.2. Kapotte ramen, gescheurde windschermen, verrotte trappen en verdwenen trespaplaten dienen zo spoedig mogelijk te worden hersteld of te worden vervangen. Bij de opbouw van de huisjes zal de exploitant onderdelen van de huisjes die niet meer deugen en/of onveilig zijn niet plaatsen.

2.3. De leden zijn verplicht zorg te dragen dat er een geldige en goedwerkende brandblusser met een geschikte houder in het huisje op een goed bereikbare plaats wordt bevestigd.

2.4. Het is toegestaan om in of aan de terrasramen haakjes, oogjes etc. te bevestigen. Deze moeten echter voor de opslag worden verwijderd.  

2.5. Het is toegestaan de ramen tussen de buren te verduisteren, mits in overleg en met goedkeuring van de betreffende buren. Alle materialen daarvoor dienen verwijderd te zijn voor het afbreken van het terras/huisje. Dit geldt uiteraard niet voor de plakstickers; deze mogen blijven zitten op de ramen.

2.6. Het afdekken van het terras met zeilen, doeken of tenten zal in overleg met de strandexploitant dienen te geschieden.  

2.7. Het langdurig op het strand plaatsen van volleybalnetten, voetbaldoeltjes, schommels e.d. is zonder overleg met de strandexploitant niet toegestaan.

2.8. Het plaatsen van (schotel)antennes e.d. is toegestaan mits aan de achterzijde van het strandhuisje en niet in het zichtveld vanaf het strand.

2.9. Het is niet toegestaan zelf gasleidingen en -sluitingen alsmede wateraansluitingen te veranderen of aan te brengen.

2.10. Op verzoek daartoe zal de strandexploitant een kraan monteren aan de strandkant van de huisjes en deze aansluiten op de (grond)waterleiding van het huisje. Alleen de strandexploitant en zijn personeel is daartoe bevoegd.

2.11. Het is niet toegestaan zonder de strandexploitant daarvan in kennis te stellen, de sloten van de huisjes en het terras te veranderen in verband met veiligheid en calamiteiten.

2.12. De afvoerleiding van de douches is niet geschikt om zand te transporteren. Ter voorkoming van schade of verstopping van de afvoerleiding dient zand voorafgaand aan het douchen zoveel mogelijk van het lichaam verwijderd te zijn.

2.13. De strandexploitant zorgt ervoor dat alle terrassen met toebehoren genummerd worden, zodat iedere eigenaar elk seizoen zijn eigen terras en toebehoren teruggeplaatst krijgt.  

2.14. De huiseigenaar dient in geval van glasschade tijdens het zomerseizoen dit zelf te regelen. Glashandel Bakker: 0251 -657321.

2.15. Op de eigenaar van het strandhuisje rust de verplichting in geval van schade deze onverwijld te (laten) repareren. De eigenaar dient het strandhuisje in een zodanig goede technische staat te hebben of te brengen dat het geschikt is voor transport.

2.16. Vanaf het strandseizoen 2015 ligt de volgorde van de huisjes vast, zo is overeengekomen met de strandexploitant. Bij het verkopen/kopen van een huisje is de plaats die het daarvoor had de ook plaats die het houdt.

3.    Gasflessen

3.1. De houten fundatie, de terrassen en windschermen van de huisjes, de moeilijk te bereiken plek voor de brandweer, tezamen met de wind op het strand, kunnen bij brand snel tot ernstige gevolgen leiden. De leden dienen nauwlettend op brandveiligheid toe te zien, ook bij de medeleden.

3.2. Het plaatsen van gasflessen dient veilig en zorgvuldig te gebeuren. Lees voor het plaatsen van de gasfles aandachtig de bijgesloten brochure van de leverende firma.

3.3. Belangrijke aanwijzingen voor het veilig gebruik van flessengas:

3.3.1. De gasslangen dienen elke 5 jaar vervangen te worden (einddatum op de slang). De slangenklemmen moeten elk jaar worden vernieuwd. De strandhuisjesvereniging zal ieder jaar op de dag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) twee leden aanwijzen het seizoen van dat jaar de gasslangen bij de leden te controleren. Indien de controleurs een situatie aantreffen die niet in orde is, dan zal het betreffende lid onverwijld maatregelen nemen om aan de eisen te voldoen.

3.3.2. Het is verboden gasflessen, ook als deze leeg zijn, in het huisje of op het terras te plaatsen.

3.3.3. Een nieuwe gasfles dienen de leden zelf aan te schaffen, maar kan ‘s morgens voor 10 uur eveneens besteld worden bij de strandexploitant op telefoonnummer 0653694440. Aanvragen na 10 uur ‘s ochtends worden pas de volgende dag uitgevoerd.  

3.3.4. Aan het einde van het seizoen nummert de strandexploitant elke gasfles, zodat de leden het daaropvolgende jaar weer dezelfde gasfles krijgen. De leden dienen te zorgen voor het ontkoppelen van de gasfles aan het einde van het seizoen. De fles mag na het ontkoppelen onder het terras blijven staan.

3.3.5. Gasflessen mogen onder geen beding tijdens de winteropslag in het huisje aanwezig zijn (verzekering).

4.    Huisdieren, geluid, overlast

4.1. Officieel is het meenemen van huisdieren van en naar de huisjes tussen 9.00 uur en 19.00 uur voor de huisjeseigenaren toegestaan. Een huisdier moet evenwel in die periode in of direct voor het huisje verblijven. Laat het huisdier buiten het huisje aangelijnd uit tijdens bovenvermelde uren.

4.2. Elke eigenaar met een huisdier dient er voor zorg te dragen dat deze geen overlast veroorzaakt t.o.v. de andere bewoners en strandbezoekers.

4.3. Elke eigenaar met een huisdier is verplicht de uitwerpselen van zijn huisdier op te ruimen, ook buiten de onder 4.1 vermelde tijden.

4.4. De strandhuisjes staan dicht op elkaar een geluidsniveau dat de grenzen van het terras of de muren van het huisje overstijgt moet worden vermeden.

4.5. Het is in verband met reëel brandgevaar en overlast bij bepaalde windrichtingen door rook en geuren voor de andere bewoners, wordt barbecueën op het terras van de huisjes afgeraden. Mocht men wel willen barbecueën neem de veiligheid serieus en overleg met de buren over de mogelijke overlast.

4.6. Indien geluidsoverlast veroorzaakt wordt in of bij de strandtenten, waarvoor geen vergunning is afgegeven aan de strandexploitant of die overstijgt, kan de overlast worden gemeld bij Toezicht en Handhaving Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. Nr. 088-9097561

5.    Voertuigen

5.1. Het is te allen tijde verboden om met een motorvoertuig, van welke aard dan ook, op het strand of het strandplateau dan wel de strandafgang te rijden of te parkeren.

5.2. Vooraf en na elk strandseizoen zal de strandexploitant 2 dagen in een weekend plannen om eventueel persoonlijke spullen vanaf het strandplateau boven aan de strandopgang naar het huisje te brengen of op te halen. Omdat er twee data zijn waarop het seizoen voor de leden van start gaat en eindigt, zal hiermee rekening worden gehouden bij het transport van de persoonlijke spullen.

5.3. Diegene die gebruik willen maken van personeel van de strandexploitant en van beschikbaar transport buiten de onder 5.2 vermelde data, dient de strandexploitant 10 euro te betalen per gereden rit tussen huisje en strandplateau.

5.4. Het fietsen over de looppaden voor de huisjes op het strand is niet toegestaan. Deze looppaden zijn bedoeld voor voetgangers. De fiets dient aan de hand te worden meegenomen.

6.    Afvalverwerking

6.1. Het aanbieden van huisvuil dient te geschieden in degelijke, stevige huisvuilzakken die van een buitenkwaliteit zijn vervaardigd. Tevens dienen deze goed stevig dichtgemaakt te worden. Het is toegestaan uw huisvuilzakken in de blauwe bakken op het strand te deponeren. 

6.2. Er mag geen grofvuil of vuilnis(zakken) naast de blauwe afvalbakken worden gedeponeerd. Mochten de afvalbakken vol zijn, dan dient deze afval tot een volgende gelegenheid in het huisje te blijven. De ervaring leert dat meeuwen en andere dieren de zakken stuk maken en zo het vuil over het hele strand verspreiden.  

6.3. Het aanbieden van grof huisvuil is niet toegestaan. Grote stukken karton, hout, kapot meubilair, glas enz. hoort niet bij de blauwe bakken op strand te worden gedeponeerd. Dit afval dient u zelf mee naar de strandopgang te nemen alwaar een glasbak en een papiercontainer staan. Kapot meubilair e.d. dient u mee naar huis te nemen.

6.4. Op maandag tussen 16.00 uur en 17.00 uur en vrijdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur wordt er altijd vuil opgehaald.

7.    Gebruik van het strand

7.1. Het is niet toegestaan om een stuk strand af te zetten c.q. te reserveren voor de huiseigenaar zelf. Het strand tussen de loopplanken en de vloedlijn is voor iedereen toegankelijk.  

7.2. De huiseigenaar dient speelgoed en spelletjes overdag zoveel mogelijk nabij de loopplanken/tegels te houden, zodat het overige strand vrij blijft voor dagbezoekers.

7.3. Speelgoed, matrassen, tenten, strandstoelen en tafels e.d. mogen ’s nachts en bij afwezigheid van de bewoner niet op het strand blijven staan maar moeten in het huisje (en dus niet tegen het huisje) worden opgeslagen.

7.4. Het is (wettelijk) niet toegestaan zich op de duinen achter de huisjes te begeven. Leden zien er actief op toe dat zich kinderen of volwassenen zich onder of achter de strandhuisjes begeven zonder dringende noodzaak daartoe.

7.5. Het is niet toegestaan om kampvuren op het strand te stoken, dan in overleg vooraf met de strandexploitant.

7.6. De looppaden voor de huisjes dienen te allen tijde vrij van obstakels en zand gehouden te worden voor ongehinderde doorgang van andere strandbezoekers.

8.    Calamiteiten

8.1. Waarschuw bij spoedeisende calamiteiten altijd als eerste de strandexploitant of zijn personeel, zodat deze kan inschatten welke eventuele acties moeten worden ondernomen (telefoonnummer 06-53694440). Tijdens het hoogseizoen is er dag en nacht iemand bij de horecagelegenheid van de strandexploitant (Deining) aanwezig.  

8.2. De strandexploitant beschikt op het terras van zijn horecagelegenheid over een brievenbus waar op schrift gestelde en voor de strandexploitant relevante vragen, opmerkingen c.q. suggesties kunnen worden gemeld.

8.3. Informeer zoveel al mogelijk is de buren als u voor wat langere tijd afwezig bent.

9.    Begin seizoen

9.1. Het bedrijf dat daarvoor is ingehuurd zal de aansluitingen van water en gas in het huisje vastmaken en controleren en een onderhoudsbeurt aan de geiser uitvoeren. De kosten van verrichtingen in deze service van het bedrijf zijn door het bestuur voor alle leden gezamenlijk met het bedrijf afgesproken en dienen door de leden rechtstreeks op factuur te worden afgerekend met het bedrijf.

9.2. De strandexploitant zal bij de opbouw van de huisjes en het terras kapotte of versleten (verrotte) onderdelen daarvan tegenkomen en deze ter plekke moeten vervangen. De exploitant voert voor zover dat mogelijk daartoe een lijst met standaardkosten voor bepaalde en veel voorkomende verrichtingen. Deze is op te vragen bij de strandexploitant.

10.  Einde seizoen

10.1. Alle voorwerpen die zijn bevestigd aan het huisje, terras of de windschermen dienen aan

het einde van elk seizoen te worden verwijderd.Indien niet tijdig alle schroeven, spijkers of andere bevestigingsmaterialen zijn verwijderd, zullen de kosten van dit verwijderen toegevoegd worden aan de jaarlijkse servicenota van de betreffende eigenaar. Het verwijderen van bevestigingsmaterialen is zeer belangrijk, omdat beschadigingen aan andermans eigendommen kunnen optreden.

10.2. Alle losse voorwerpen in uw huisje of op het terras die tijdens transport zouden kunnen omvallen c.q. stukvallen dienen goed te worden vastgesnoerd of op de grond te worden gelegd (besteklades, kastjes, servies, schilderijen etc.) Kasten die los tegen de muur staan dienen neergelegd te worden of aan de wand te worden vastgemaakt.

10.3. Het wordt aanbevolen om vochtvreters in het huisje te plaatsen.

10.4. Het terras en het huisje dient vrij van vuil te worden aangeboden d.w.z. voor het terras, kaal, zoals bij eerste plaatsing opgeleverd.

10.5. Kussens en beddengoed kan het beste mee naar huis worden genomen i.v.m. de vochtigheid. Verder kunnen alle spullen die in het huisje aanwezig zijn erin worden gelaten (excl. gasflessen of brandbare producten).

10.6. De gasleiding dient te worden dicht gedraaid. Waterleidingen en andere aansluitingen sluit de strandexploitant af. Aftappen en doorblazen van de waterleiding wordt door het bedrijf dat daarvoor is ingehuurd gedaan.

11.  Verzekering strandhuisjes

11.1. Volgens het koop/huurcontract tussen de huisjeseigenaar en de strandexploitant/ verhuurder dient elk huisje minimaal een geldige brandverzekering te hebben. De Vereniging heeft namens de huisjeseigenaren een collectief verzekeringscontract afgesloten met een verzekeringsmaatschappij. De Vereniging int jaarlijks de premies bij de huisjeseigenaren en draagt deze over aan de verzekeringsmaatschappij.

11.2. Jaarlijks wordt in de Algemene Ledenvergadering door de leden bepaald of de verzekering aan het gestelde doel voldoet of qua dekking moet worden uitgebreid.

11.3. Bij schade dient de huisjeseigenaar onverwijld zelf contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij om de schade te melden. Dit kan middels een formulier dat beschikbaar is op de website van de Vereniging. Met de verzekeringsmaatschappij is overeengekomen dat de huisjeseigenaar zelf de schade afhandelt.

11.4. Het staat een individuele huisjeseigenaar, lid van de vereniging, vrij zelf een verzekering aan te gaan, buiten het collectieve contract om. Deze huisjeseigenaar is dan niet verzekerd via de Vereniging en het bestuur meldt de betreffende huisjeseigenaar bij de strandexploitant/verhuurder, zodat deze controle kan uitvoeren op de naleving van het huurcontract

Print Friendly, PDF & Email